WhatsApp ons, of laat een bericht achter

Pirivacyverklaring Push4Care

1. Inleiding

Push4Care is een handelsnaam van NELAB die is gevestigd 4744RG te Bosschenhoofd, aan de Oude Antwerpsepostbaan 96, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59196238. Wij nemen uw privacy erg serieus. Wij zullen dan ook zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. In deze Privacyverklaring legt PUSH4CARE uit welke gegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe wij daar verder mee om gaan. De Privacyverklaring is belangrijk voor mensen die een account aanmaken. Maar ook als u gebruikmaakt van de website en/of applicatie van PUSH4CARE (hierna de Website) verzamelt PUSH4CARE bepaalde gegevens.

2. Verzamelen en verwerken van

2.1 PUSH4CARE verzamelt en verwerkt op verschillende manieren gegevens. Daarbij bestaat een onderscheid tussen gegevens die worden verzameld en verwerkt doordat jij een account aanmaakt, of gegevens die worden verzameld en verwerkt doordat jij de Website bezoekt. i. Account - Als jij een account aanmaakt, vragen wij jou enkele gegevens in te vullen. Je bent niet verplicht dit te doen. Je kunt ook een bestelling doen zonder account maar wij hebben wel enige relvante gegevens van je nodig. Wij gebruiken jouw geslacht en leeftijd om in de toekomst eventueel gebruik te kunnen maken van deze gegevens. Door de koppeling geslacht en leeftijdscategorie kunnen we relevantie aanbiedingen tonen. ii. Bezoeken Website - Bij het bezoek van de Website verzamelt PUSH4CARE ook automatisch bepaalde gegevens. Dat gebeurt onder meer door het plaatsen en uitlezen van cookies (zie hierna hoofdstuk 3). Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser dat je gebruikt, en de webpagina’s die je bezoekt binnen het domein van de Website.
2.2 Daarnaast verzamelt en verwerkt PUSH4CARE de door jou opgegeven informatie over jouw producten en andere gegevens die jij invoert, zoals de jouw (eerder) gekochte producten. Artikel 4 geeft meer uitleg over doeleinden en gebruik door PUSH4CARE.

3. Informatie over cookies en toestemming

3.1 Ter uitvoering van de Dienst en om het gebruik van de Website te vergemakkelijken, maakt Push4Care gebruik van zogenoemde cookies. Door het bezoeken van de Website geeft u toestemming aan PUSH4CARE om cookies te plaatsen dan wel te laten plaatsen op de door u gebruikte computer, mobiele telefoon of tablet. Hierna volgt meer informatie over cookies.
3.2 Cookies zijn hele kleine bestandjes bestaande uit letters en cijfers die bij het bezoek van de Website op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek herkent uw browser deze cookie en stuurt informatie terug naar onze server. Door cookies is het mogelijk om uw opgegeven voorkeuren te herkennen. Ook het IP-adres van de computer waarop de cookie wordt geplaatst wordt opgeslagen en verwerkt. Naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen door middel van cookies.
3.3 U kunt cookies altijd via de instellingen van uw browser weer verwijderen. Ook kunt u de door u gebruikte browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. De mogelijkheden van het verwijderen of niet accepteren van cookies hangt wel enigszins af van het type browser dat u gebruikt. Sommige browsers geven u alleen de mogelijkheid om zogenoemde third party cookies te weigeren. Dat zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, meestal advertentienetwerken ten behoeve van interest based advertising. PUSH4CARE adviseert de help-sectie van uw browser te raadplegen voor de mogelijkheden. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet te accepteren, houdt er dan wel rekening mee dat dit de werking of het gebruiksgemak van de Website kan verminderen. Dit geldt niet voor het verwijderen of weigeren van third party cookies.

4. Doeleinden verwerking van (persoons-)gegevens en gebruik

4.1 Doeleinden - PUSH4CARE verwerkt de door u opgegeven en via het gebruik van de Website verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden: i. om de diensten van PUSH4CARE zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen, daaronder begrepen het kunnen verifiëren van uw producten en het kunnen identificeren van uw wensen voor aanvullende informatie ii. om u informatie te geven over de werking van de diensten en u op de hoogte te houden van veranderingen met betrekking tot de diensten; iii. om u informatie toe te zenden over de eigen of gelijksoortige diensten van PUSH4CARE, zoals informatie over een update van de Dienst of app; iv. voor statistische doeleinden (in welk geval de gegevens zijn geanonimiseerd); en v. om de diensten van PUSH4CARE, waaronder het gebruik van de Website te beveiligen. vi. om onze automatische tekstherkenningssoftware te kunnen verbeteren.
4.2 Gebruik door PUSH4CARE - Push4Care zal uw gegevens vooral gebruiken voor de goede uitvoering van de Dienst. Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor spam. Gegevens die u invoert op de Website kunnen onder ogen komen van medewerkers of dienstverleners van PUSH4CARE. Dit doen we om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website, waaronder het IP-adres, kunnen worden gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken, om de prestaties van de Website te waarborgen en om Push4Care beter te kunnen beveiligen.
4.3 Gebruik door derden en verstrekking aan derden i. Push4Care kan geanonimiseerde gegevens gebruiken om gerelateerde aanbiedingen te tonen aan de Gebruiker. Hierbij kunnen de geanonimiseerde gegevens ook verstrekt worden aan een derde advertentienetwerk. ii. Ten behoeve van het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken of voor het uitvoeren van webanalyses kan PUSH4CARE de gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken. iii. Tot slot kunnen wij gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht zijn, daartoe genoodzaakt zijn in het kader van een rechtszaak en/of in het geval wij dit noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.
4.4 (Semi)openbare informatie - PUSH4CARE wijst u erop dat derden van uw (persoons-)gegevens kennis kunnen nemen indien u deze gegevens zelf op het openbare gedeelte van de Website plaatst. Deze gegevens kunnen ook door externe websites, zoals zoekmachines, worden geïndexeerd. Push4Care heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden uw (persoons-)gegevens gebruiken.

5. Veiligheid

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ondanks dat kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden de door ons getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw (persoons-)gegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

6. Overdracht onderneming

Het is mogelijk dat Push4Care op enig moment één of meerdere onderdelen of activa van de onderneming overdraagt aan een derde partij, of dat Push4Care fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

U kunt uw (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Hetzelfde geldt voor de door u opgegeven voorkeuren met betrekking tot het gebruik en het delen van deze gegevens. Als u wilt weten welke gegevens zijn vastgelegd, dan kunt u contact met ons opnemen via de Website. Hetzelfde geldt als er gegevens over u worden verzameld terwijl u geen account heeft, bijvoorbeeld omdat een gebruiker van de Dienst u als relatie heeft opgegeven.

8. Verantwoordelijkheid Push4Care

De Website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten waarmee u de Website verlaat en op websites van derde partijen terechtkomt. Push4Care heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt verwezen. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via het gebruik van de diensten van Push4Care, vooral door het gebruik van de Website en het aanmaken van een account, zijn verkregen. Push4Care accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

9. Bewaren van jouw gegevens

Push4Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. Dit houdt onder meer in dat wij, ter uitvoering van de Dienst, uw gegevens voor onbepaalde tijd kunnen bewaren met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker is zelf ook verantwoordelijk voor het regelmatig maken van back-ups, bijvoorbeeld door het exporteren van al zijn gegevens. Op aanvraag kunnen alle gegevens van een gebruiker worden verwijderd uit de productie database. Zie Verordening gegevensbescherming.

10. Wijziging Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom van belang om de Privacyverklaring met enige regelmaat te lezen. Push4Care heeft het recht deze privacyverklaring op ieder moment te herzien.

Verordening gegevensbescherming       

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Ook als je niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moeten ze als privacygevoelig behandelen.

Als klant van Push4Care heeft u rechten om uw privacygevoelige gegevens aan te passen of al dan niet te laten verwijderen. Klik hier om dit te regelen.

 

Disclaimer

De website PUSH4CARE.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van NELAB handelend onder de naam PUSH4CARE. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NELAB. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door NELAB met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. NELAB behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel NELAB alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is NELAB niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

NELAB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van het bovenstaande, vragen klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust, naar onze voorkeur, schriftelijk of per e-mail (info[at]Push4Care.nl) contact op. Dit kan vanzelfsprekend ook via ons contactformulier.

 

Veelgestelde vragen

   VERGELIJK DE MODELLEN


Klik hier om alle (technische) specificaties te bekijken van de P4C-Q3 en de P4C-Q7 

   CADEAUTJE MET BETEKENIS

 
Push4Care ondersteunt alle lange tijd de strijd tegen dementie door de Stichting Alzheimer Nederland te steunen.

Bij elke bestelling ontvangt u nu van ons een gratis vergeet-mij-nietje speldje. vergeet-mij-nietje

Op deze manier helpen we onderzoek te financieren en voorlichting te geven, met als doel een toekomst zonder deze verwoestende ziekte.

Ons kleine gebaar draagt een diepgaande boodschap van solidariteit en hoop. Het staat symbool voor onze verbintenis om mensen met dementie en hun naasten niet te vergeten, zelfs niet in de moeilijkste tijden.

Het team van Push4Care gelooft dat het delen van dit symbool niet alleen bewustwording creëert, maar ook een gevoel van verbondenheid en steun teweegbrengt.