WhatsApp ons, of laat een bericht achter
 (wilt u deze in uw mail ontvangen? Stuur ons dan een berichtje)

Algemene voorwaarden – NELAB handelend onder de naam PUSH4CARE

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • NELAB, tevens handelend onder de naam PUSH4CARE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: NELAB gevestigd aan de Oude Antwerpsepostbaan en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 59196238
 • Opdrachtgever, wederpartij, afnemer, klant of cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van NELAB wordt gesloten of wenst af te sluiten.
 • Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, per fax, telefonisch, online via één van onze webshops of per email bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van NELAB.
 • Offerte, prijsopgave: elk aanbod van NELAB aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door NELAB aan de cliënt.
 • Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie -of chipsrechten en naburige rechten.

 
Artikel 2. Toepasselijkheid/ uitvoering

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van NELAB, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Door (digitale) ondertekening van een overeenkomst met NELAB verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van NELAB en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor NELAB niet bindend en niet van toepassing.
 5. In geval van strijdigheid zullen de algemene voorwaarden van NELAB de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.
 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NELAB en de cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 
Artikel 3. Wijziging voorwaarden

 1. NELAB behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website c.q. webshops van NELAB of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden, tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is vervallen.

 
Artikel 4. Offertes

 1. Alle door NELAB gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht NELAB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. NELAB kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 
Artikel 5. Onderhandelingen

 1. NELAB kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen opdracht op ieder moment afbreken. De cliënt kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat NELAB een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

 
Artikel 6. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge, schriftelijke, email of per fax bevestiging van de opdracht door de cliënt aan NELAB, en aanvaarding van de opdracht door NELAB. Een online aangeboden overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoord verklaring is ontvangen.
 2. Door NELAB verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de levering kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NELAB rechten of plichten uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden.
 4. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NELAB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NELAB worden verstrekt.
 5. Na het eindigen van een overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te blijven gelden. Daartoe behoren in ieder geval de artikelen 11, 13, 14 en 21.

 
Artikel 7. Duur van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit deze algemene voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van het project.
 2. Tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, kan de cliënt een overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
 3. Bij annulering van een overeenkomst is cliënt gehouden alle schade en kosten in verband met de annulering aan NELAB te vergoeden. Onder schade en kosten worden in ieder geval verstaan ingekochte materialen, het tarief van de gewerkte uren en kosten van ingeroepen diensten.
 4. Inden cliënt enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft NELAB het recht alle met betrokken cliënt gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van NELAB op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 
Artikel 8. Vergoedingen

 1. De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de overeenkomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW, eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, kosten gemaakt door derden, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen op de websites van NELAB zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. NELAB is gerechtigd haar prijzen en tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 (twee) maanden na bekendmaking van de prijswijziging per elektronische berichtgeving. Indien Cliënt een prijswijziging niet wenst te accepteren, heeft Cliënt het recht om binnen 1 (één) maand na kennisgeving van de prijswijziging schriftelijk op te zeggen.
 4. De prijzen op de websites van NELAB kunnen door de NELAB te allen tijde gewijzigd worden. Voor online afgesloten lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het tot stand komen van de online overeenkomst voor de cliënt middels de website of anderszins kenbaar was.

 
Artikel 9. Betalingen

 1. Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum betalen.
 2. Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim zijn en over openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien (15%) van het totale bedrag, met een minimum van EUR 150,-.

  Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en NELAB andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is NELAB bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken of op te schorten, zonder dat de aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 
Artikel 10. Opschorting

 1. Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van NELAB uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van NELAB tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

 
Artikel 11. Geheimhouding

 1. NELAB en cliënt verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. NELAB en cliënt leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen NELAB en cliënt.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Tenzij anders wordt overeengekomen, mag NELAB de naam van en het werk voor cliënt voor reclamedoeleinden gebruiken.

 
Artikel 12. Voorbehoud en eigendom van rechten

 1. Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven eigendom van NELAB, totdat cliënt volledig aan zijn op eenig moment jegens verkoper bestaande verplichtingen uit welke hoofde dan ook, waaronder doch niet uitsluitend de betaling van alle bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, heeft voldaan.
 2. Rechten worden aan de cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Aansprakelijkheid van NELAB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt NELAB onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en NELAB ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn tekortkoming kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NELAB in staat is adequaat te reageren.
 2. NELAB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, van NELAB is te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat uit hoofde van de overeenkomst aan cliënt in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot het bedrag gelijk aan hetgeen NELAB in de voorgaande drie maanden aan cliënt in rekening heeft gebracht. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan EUR 1.000,00
 4. NELAB zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
  - verlies van gegevens. Cliënt zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door cliënt aan NELAB ter beschikking worden gesteld.
  - iedere tekortkoming van cliënt bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. NELAB zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien cliënt de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 6. Cliënt vrijwaart NELAB voor alle aanspraken van derden uit hoofde van rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, die deze beweren te hebben of geldend kunnen maken op goederen en digitale bestanden die NELAB in het kader van de uitvoering van de cliënt heeft ontvangen. Ook vrijwaart de cliënt NELAB van alle aanspraken voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.
 7. NELAB is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en nalaten van cliënt of door cliënt ingeschakelde derden.
 8. Cliënt vrijwaart NELAB tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de door NELAB ten behoeve van cliënt verrichtte prestaties.
 9. De in dit artikel en in deze algemene voorwaarden beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen van NELAB worden mede bedongen ten behoeve van door hem ingeschakelde derden.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen drie maanden daarna, schriftelijk bij NELAB meldt.

 
Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij NELAB of diens licentiegevers.
 2. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom.
 3. De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
 4. Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is NELAB of haar leveranciers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien NELAB door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere overeenkomst bepalen dat NELAB het intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
 6. Het overgedragen van het intellectuele eigendom zal gepaard gaan met een door NELAB gestelde vergoeding (geld), indien anders overeengekomen, welke door de cliënt zal moeten worden voldaan alvorens het intellectuele eigendom wordt overgedragen.
 7. Voor zover voor de overdracht van de in dit artikel (14.5) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal NELAB een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen.

 
Artikel 15. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

 1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlogsgevaar), revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen, uitsluiting, rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of –elektriciteitsnetwerken van derden, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie- en internetverbindingen, storingen in het bedrijf, breuk aan machines, verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie NELAB bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
 2. Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomt schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft, waar dit van toepassing is, in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.
 3. Wanneer NELAB ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NELAB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. NELAB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van in dit artikel genoemde oorzaken en omstandigheden.

 
Artikel 16. (Tussentijdse) Beëindiging

 1. Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden.
 2. NELAB kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt - al dan niet voorlopig - surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, wanneer ten aanzien de cliënt faillissement wordt aangevraagd of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren, wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
 3. Indien de cliënt op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij NELAB ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 4. Bedragen die NELAB vóór de ontbinding heeft gefactureerd, of nog gefactureerd dienen te worden, in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in artikel 16.3 bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst door NELAB als bepaald in dit artikel heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding.

 
Artikel 17. Diversen

 1. NELAB kan haar rechten en verplichtingen voorvloeiend uit een overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming.
 2. De cliënt kan de rechten en verplichtingen voorvloeiend uit een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet zonder toestemming van NELAB aan derden overdragen. NELAB zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 3. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden door NELAB.

 
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden en alle daaronder vallende overeenkomsten, offertes en overige stukken en rechtsbetrekkingen waarbij NELAB partij is, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen die tussen de partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van NELAB.

 
Artikel 19. Personeel

 1. Opdrachtgever zal werknemers van NELAB die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en NELAB voorduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van NELAB in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NELAB. Onder werknemers van NELAB worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van NELAB of één van de aan NELAB gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van NELAB of van één van de aan NELAB gelieerde ondernemingen waren.

 
Artikel 20. Garantie

Artikel 20. Garantie

 1. De NELAB staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien nadrukkelijk en specifiek overeengekomen staat de NELAB er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de NELAB, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover NELAB kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan NELAB schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van NELAB en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. Met betrekking tot producten van derden is NELAB tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer NELAB liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de cliënt zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
 2. Indien het geleverde Push4Care product niet voldoet aan de garantie, zal NELAB, na vermelding hiervan, het product binnen een redelijke termijn van 2 jaar na aankoop kosteloos vervangen of herstellen.
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het Product schriftelijk aan NELAB gemeld te worden.

 
Artikel 21. Auteursrecht en gebruiksrechten

 1. NELAB en cliënt doen uitdrukkelijk geen afstand van de rechten die hen doen toekomen op grond van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op de door NELAB gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat nadat de overeengekomen vergoeding voor de opdacht is voldaan.
 2. Het is cliënt, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NELAB, niet toegestaan het product aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. NELAB zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
 3. Het is NELAB toegestaan het product te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. NELAB zal toestemming van cliënt behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.

 
Artikel 22. Copyright en gebruik beeldmerken

 1. NELAB, tevens handelend onder PUSH4CARE gaat ervan uit dat de cliënt die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, cliënt hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.
 2. NELAB, tevens handelend onder PUSH4CARE zal niet zelf actie ondernemen om na te gaan of de cliënt daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de cliënt.
 3. NELAB, tevens handelend onder PUSH4CARE is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door cliënt bestelde logos / beeldmerken.
 4. NELAB, tevens handelend onder PUSH4CARE produceert enkel en alleen Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de cliënt.

 
Artikel 23. Voorzieningen en inzet opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het benodigde materiaal en/of gegevens.
 2. De noodzakelijke inzet van cliënt dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van de werkzaamheden belemmerd door aan cliënt toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan NELAB en zal, indien dit leidt tot vertraging of extra kosten, NELAB opgave doen van de consequenties hiervan voor de werkzaamheden.

 
Artikel 24. Wijzigingen in een opdracht en/of correcties

 1. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is NELAB tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan NELAB door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
 2. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl NELAB reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.
 3. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is NELAB gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 
Artikel 25. Meer- en minderwerk

 1. Meerwerk zal tegen het geldende uurtarief, vermeerderd met eventuele kosten worden doorgevoerd.
 2. Minderwerk is voor risico van opdrachtgever en kan, indien anders schriftelijk overeengekomen, nimmer leiden tot vermindering van het overeengekomen bedrag.

 

Hoofdstuk 2. Online afgesloten overeenkomsten

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk 1 (algemene bepalingen), van toepassing op online afgesloten overeenkomsten.

 
Artikel 26. Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a.    als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag,  mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b.    als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 27. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 28. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument den de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a.    de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b.    de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a.    hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd
  b.    hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c.    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 29. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 30. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b.    de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a.    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b.    de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 31. Recht van retour

 1. Volgens de wet 'Kopen op afstand' heeft de cliënt recht van retour op artikelen, besteld via het internet. Met inachtneming van artikel 26-30 herroepingsrecht, geldt bij NELAB het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht. Derhalve zijn de volgende producten uitgesloten van het recht van retour: plakletters, stickers, logo's, spandoeken, naamborden, reclameborden, canvas, foto/poster print.Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een 'afkoelingsperiode' van 14 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, in originele verpakking, terug gezonden te worden aan NELAB. NELAB zal binnen 30 dagen na retour ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen terugstorten.
 2. De portokosten van de retourzending komen voor rekening van de klant. Indien de verkoper de portokosten heeft gedragen bij de verzending worden deze tevens niet gecrediteerd.
 3. Gebruikte SIM kaarten of dergelijke producten die na opening niet meer als nieuw kunnen worden beschouwd, worden niet gecrediteerd.
 4. Voor de inhoud van de door de cliënt bestelde teksten of figuren of aangeleverde bestanden is de cliënt zelf verantwoordelijk. NELAB staat dus ook niet garant voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden. NELAB is tot geen andere garantie gehouden dan in deze algemene voorwaarden bepaald.


Artikel 32. Betaling

 1. De cliënt dient de door hem krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling (Ideal, Paypal, Creditcard, zelf overmaken, e.d.) bij aflevering aan NELAB te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De rembourskosten komen voor rekening van de Koper.
 2. Gespreide betaling geschiedt als aanvullende voorwaarden door het ondertekenen van het 'gespreid betalen contract'.
 3. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 30 dagen schriftelijk ter kennis van NELAB worden gebracht

 
Artikel 33. Levering en risico

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds af levering. De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
 2. De cliënt draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen de afleveringstijdstippen.
 3. Risico en eventuele schade door het verwijderen van de Producten vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de cliënt.
 4. NELAB heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

 
Artikel 34. Privacy

 1. NELAB dient bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
 2. Indien de cliënt aan NELAB te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
 3. Indien NELAB het initiatief neemt tot het (laten) voeren van een commercieel telefoongesprek, dient de identiteit van het bedrijf en het commerciële doel van het gesprek aan het begin daarvan duidelijk gemaakt worden en zal het gesprek afgebroken worden indien cliënt daartoe de wens te kennen geeft.

 
Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

NELAB handelend onder PUSH4CARE
Oude Antwerpsepostbaan 96
4744 RG  Bosschenhoofd
Email: info@Push4Care.nl
Internet: https://Push4Care.nl

 

   VERGELIJK DE MODELLEN


   Klik hier om alle (technische) specificaties

   te bekijken van de P4C-Q3 en de P4C-Q7